Privacyreglement

Privacyreglement

Van Ede & Partners hanteert het volgende privacyreglement.

 

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij dit privacyreglement opgesteld.  

Dit privacyreglement is voor het laatst aangepast op 22 januari 2021 en geldt voor Van Ede Groep B.V., inclusief de met haar verbonden vennootschappen en partijen die met toestemming van Van Ede Groep B.V. handelen onder de naam Van Ede & Partners; allen hierna te noemen ‘Van Ede & Partners’.  

Artikel 1 Toepasselijkheid  

 1. Dit privacyreglement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die op enigerlei wijze aan Van Ede & Partners zijn verstrekt. 
 2. Van Ede & Partners hecht het grootste belang aan vertrouwelijkheid en daarmee ook de privacy van cliënten en opdrachtgevers die persoonsgegevens aan Van Ede & Partners verstrekken. Zij gebruikt alle aan haar verstrekte persoonsgegevens alleen voor de in dit privacyreglement omschreven doeleinden en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. 
 3. De directie van Van Ede & Partners is verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en stelt het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast. 

Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens  

 1. Van Ede & Partners verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. 
 2. De persoonsgegevens die door Van Ede & Partners in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verwerkt, afkomstig van de cliënten en/of opdrachtgevers of medewerkers van Van Ede & Partners betreffen – niet limitatief: 

- naw-gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres;  
- persoonlijke gegevens: geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit;
- persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid voor zover uitdrukkelijk vallend onder de ontheffingen uit vigerende wet- en regelgeving;  
- (rechts)persoonlijke gegevens opdrachtgever;  
- (rechts)persoonlijk gegevens werkgever;  
- gegevens die verband houden met de diensten van Van Ede & Partners, zoals data van afspraken, gespreksverslagen, testresultaten etc.  

Artikel 3 Doeleinden gebruik  

 1. De door cliënten en opdrachtgevers aan Van Ede & Partners verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Van Ede & Partners hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens met als doel:

a. de inschrijving van cliënten en opdrachtgevers uit te kunnen voeren en te beheren;
b. deze gegevens op volledigheid en juistheid te controleren;
c. cliënten en opdrachtgevers toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van eventuele (neven)sites van Van Ede & Partners; 
d. cliënten en opdrachtgevers gebruik te kunnen laten maken van de diensten van Van Ede & Partners; 
e. met cliënten en opdrachtgevers een relatie gericht op het verwerven / uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden; 
f. cliënten en opdrachtgevers, outplacement- en/of loopbaanadvies, overige (werk gerelateerde) diensten en/of opleidingen en/of opleidingsmogelijkheden aan te (kunnen) bieden; 
g. cliënten en opdrachtgevers deel te (kunnen) laten nemen aan door Van Ede & Partners aangeboden onderzoeken/testen en het genereren van onderzoek/testresultaten;
h. de persoonlijke ontwikkeling van cliënten te bevorderen en te stimuleren; 
i. cliënten in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere cliënten en/of relaties van Van Ede & Partners; 
j. cliënten en opdrachtgevers te informeren over soortgelijke producten en/of diensten van Van Ede & Partners; 
k. cliënten en opdrachtgevers te informeren over zaken die voor cliënten en opdrachtgevers naar het oordeel van Van Ede & Partners van belang zijn;
l. de arbeidsmarkt en het eigen bestand met cliënten en opdrachtgevers te analyseren; 
m. het profiel en/of het curriculum vitae van cliënten, nadat cliënten daartoe uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven, al dan niet geanonimiseerd te verstrekken aan opdrachtgevers of relaties van Van Ede & Partners; 
n. cliënten en opdrachtgevers periodiek bedrijfsinformatie van Van Ede & Partners te doen (laten) toekomen (indien en voor zover cliënten en opdrachtgevers hiervoor in aanmerking komen); 
o. cliënten en opdrachtgevers periodiek een of meerdere voor de relevante flyers en nieuwsbrieven al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen (indien en voor zover cliënten en opdrachtgevers hiervoor in aanmerking komen);
p. cliënten en opdrachtgevers te informeren over de diensten van door Van Ede & Partners zorgvuldig geselecteerde partners door te geven voor zover cliënten en opdrachtgevers hiervoor toestemming hebben gegeven;
q. door zich bij Van Ede & Partners in te schrijven verlenen cliënten en opdrachtgevers Van Ede & Partners het recht om de bij de registratie verstrekte gegevens te gebruiken ten behoeve van de hiervoor onder 3.1 genoemde doeleinden, voor zover in lijn met de relatie en onderliggende overeenkomst tussen cliënten respectievelijk opdrachtgevers en Van Ede & Partners;
r. cliënten en opdrachtgevers kan de mogelijkheid worden geboden om aan te geven dat persoonsgegevens ook mogen worden gebruikt om hen per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over producten en diensten van Van Ede & Partners. Cliënten en opdrachtgevers kunnen de door hem verleende toestemming op elk gewenst moment beëindigen door een e-mail te sturen naar services@vanede.nl.
s. indien de gegevens van cliënten en opdrachtgevers worden gebruikt door Van Ede & Partners om cliënten en opdrachtgevers periodiek nieuwsbrieven of flyers al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen, kunnen cliënten en opdrachtgevers zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen naar services@vanede.nl met het verzoek die gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken.  

Artikel 4 Bewaartermijn  

 1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt. 
 2. Van Ede & Partners bewaart de gegevens tot en met het afsluiten van het traject. De gegevens die ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht, zoals de fiscale bewaarplicht, langer bewaard moeten blijven, worden pas verwijderd na het verstrijken van deze langere termijn. 
 3. Indien de overeengekomen of wettelijke bewaartermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens binnen een jaar uit de bestanden verwijderd en vernietigd. 

Artikel 5 Verstrekken gegevens aan derden / openbaar maken gegevens  

In het kader van haar dienstverlening kan Van Ede & Partners persoonsgegevens uitwisselen. Van Ede & Partners kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde consulenten, psychologen en trainers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.  

In het kader van (online) trainingen, workshops & Masterclasses (hierna te noemen: "bijeenkomsten") en om (online) bijeenkomsten te kunnen organiseren, kan Van Ede & Partners e-mail adressen uitwisselen met derden voor, tijdens en na een bijeenkomst. Deze derden betreffen in dit kader uitsluitend deelnemers die ingeschreven zijn voor één en dezelfde bijeenkomst.   

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Van Ede & Partners aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Van Ede & Partners zal uw gegevens nooit verstrekken voor commerciële of goede doelen. 

Artikel 6 Verwerken van bijzondere persoonsgegevens  

Van Ede & Partners verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers, voor zover cliënten en opdrachtgevers hier expliciet toestemming voor geven dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving.  

Artikel 7 Website  

 1. Van Ede & Partners is verantwoordelijk voor de exploitatie van de website www.vanede.nl. 
 2. De website van Van Ede & Partners is openbaar toegankelijk, met uitzondering van de op de website aanwezige Portal(s). 
 3. Iedereen kan het openbare gedeelte van de website van Van Ede & Partners bezoeken zonder zijn persoonsgegevens aan Van Ede & Partners door te geven. 

Artikel 8 Verwijzingen en links  

De website van Van Ede & Partners kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden bevatten. Van Ede & Partners is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Van Ede & Partners raadt cliënten en opdrachtgevers dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen zodat zij op de hoogte zijn hoe deze derden met zijn of haar persoonsgegevens omgaan.  

Artikel 9 Gebruik logbestanden 

De website van Van Ede & Partners verzamelt automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de bezoekers van haar website, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres  

van de computer van cliënten en opdrachtgevers, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar cliënten en opdrachtgevers is doorgelinkt naar de website van Van Ede & Partners, het IP-adres van de Internet Service Provider van cliënten en opdrachtgevers, het besturingssysteem van cliënten en opdrachtgevers, de onderdelen, informatie en pagina’s van de website die cliënten en opdrachtgevers heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat cliënten en opdrachtgevers doorsturen of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en dienstverlening van Van Ede & Partners te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De opgeslagen technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.  

Artikel 10 Cookies  

 1. Van Ede & Partners maakt op de website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. 
 2. Met uw toestemming plaatsen wij "tracking cookies" op uw computer. Wij gebruiken deze cookies om onze website optimaal te laten functioneren. Via onze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 
 3. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Artikel 11 Beveiliging  

 1. Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Van Ede & Partners passende beveiligingsmaatregelen genomen
 2. Ondanks de door Van Ede & Partners genomen veiligheidsmaatregelen, zou het onverhoopt kunnen voorkomen dat derden er in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of de persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken.

Artikel 12 recht op inzage, verbetering, aanvulling en afscherming  

U heeft het recht om Van Ede & Partners een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.  

Ook kunt u Van Ede & Partners verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: 

Van Ede Services 
Olympisch Stadion 41
1076 DE Amsterdam 
services@vanede.nl 

De verantwoordelijke binnen Van Ede & Partners draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van verzoeker. 

Artikel 13 Vragen, opmerkingen en klachten  

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Ede & Partners laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Van Ede & Partners heeft een klachtenreglement dat voldoet aan de kwaliteitseisen van de brancheorganisatie OVAL, waarin de werkwijze en termijnen zijn vastgelegd.  

Artikel 14 Aanpassen privacyreglement  

 1. Van Ede & Partners heeft het recht dit privacyreglement op elk gewenst moment aan te passen. In het geval van een relevante en specifieke aanpassing van het privacyreglement worden cliënten en opdrachtgevers ter zake geïnformeerd. Het meest actuele privacyreglement is in te zien op de Website van Van Ede & Partners. 
 2. Indien bepalingen uit dit privacyreglement geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet zijn, worden deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn en worden vervangen. De overige bepalingen van het privacyreglement blijven alsdan onverminderd van kracht.