Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1          Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:


Opdrachtgever: De natuurlijk perso(o)nen en/of rechtsperso(o)n(en) die aan Opdrachtnemer opdracht heeft (hebben) verstrekt tot het verrichten van Diensten op het gebied van coaching of aanverwante werkzaamheden.


Opdrachtnemer: Van Ede Groep B.V. inclusief de met haar verbonden vennootschappen en  partijen die met toestemming van Van Ede Groep B.V. handelen onder de naam Van Ede & Partners.


Client: De natuurlijk persoon die deelneemt aan

- een begeleidingstraject op het gebied van loopbaancoaching, executive coaching en outplacement;

– masterclasses, trainingen of workshops; of

– aanverwante werkzaamheden.


Diensten: Alle werkzaamheden op het gebied van loopbaancoaching, executive coaching en outplacement waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.


Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.


Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.

 

2          Toepasselijkheid

 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Opdrachtnemer tot stand gekomen Overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.


2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.


2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.


2.4 Indien deze voorwaarden tevens in een andere dan de Nederlandse taal zijn gesteld, zal in geval van een geschil daarover de Nederlandse versie bindend zijn.


2.5 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.


3          Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

 

3.1 Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 2  maanden, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd.


3.2 Opdrachtnemer kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


3.3 De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.


3.4 De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1 dan wel door het door Opdrachtgever voldoen van het door Opdrachtnemer in rekening gebrachte honorarium. Voor zover niet anders bepaald, hebben Partijen ook een Overeenkomst gesloten, indien Opdrachtnemer een tussen Partijen gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen 10 werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de overeengekomen Diensten schriftelijk betwist.

 

4          Uitvoering van de Overeenkomst

 

4.1 Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij Opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.


4.2 In alle gevallen waarin Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met Opdrachtgever en/of Client – bepaalde Diensten te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.

 

4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Indien voor de voltooiing van bepaalde Diensten door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de Overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.

4.5 Opdrachtgevers kopen de Diensten vooraf in. Voor zover niet anders bepaald, zijn deze gedurende de in de offerte genoemde periode in te zetten vanaf de datum van intake van de Client.

 

5          Wijziging Overeenkomst


5.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Opdrachtnemer Opdrachtgever
hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.


5.2 Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.


5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.


5.4 Opdrachtnemer is meer in het bijzonder gerechtigd:

  1. het begeleidingstraject of programma's van masterclasses, trainingen of workshops tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;
  2. elementen van een begeleidingstraject en/of de planning van masterclasses, trainingen, workshops voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;
  3. bij onvoldoende aanmeldingen een masterclass, training of workshop af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande masterclass, training of workshop niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd en/of een vervangende masterclass, training of workshop wordt aangeboden.

 

6          Geheimhouding en Privacy

 

6.1 Door Opdrachtgever of Client verstrekte informatie wordt door Opdrachtnemer, diens personeel of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Opdrachtnemer confirmeert zich aan de geldende privacywetgeving.


6.2 Opdrachtnemer hanteert een privacyreglement. Deze is gepubliceerd op www.vanede.nl.

 

7          Intellectuele eigendom

 

7.1 Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of Client verstrekte of in het kader van de Overeenkomst gebruikte Diensten en producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot readers, oefenmateriaal, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software.


7.2 Opdrachtgever en/of Client mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze Diensten en/of producten, waarop Opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.

 

8          Honorarium en kosten

 

8.1 Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst dan wel per geleverde Dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.


8.2 Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (BTW), alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever en/of Client gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.

 

9          Betaling

 

9.1 Het honorarium zal door Opdrachtnemer in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever en door deze bij vooruitbetaling worden voldaan.


9.2 Voor zover niet anders bepaald, zal Opdrachtgever het honorarium aan Opdrachtnemer voldoen binnen 15 dagen na factuurdatum. Na deze termijn is de Opdrachtgever een rente van 1% per maand verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag. Bij gebreke van tijdige betaling komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.


9.3 Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag.


9.4 Indien en voor zover Cliënt na aanvang van de overeengekomen Diensten - ook zonder te annuleren – geen gebruik maakt van deze overeengekomen Diensten zal geen gehele of gedeeltelijke restitutie worden verleend.

 

10       Aansprakelijkheid

 

10.1 Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever en/of Client slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst.


10.2 Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever en/of Client beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,-.


10.3 Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever dan wel Client, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.


10.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derden die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer.


10.5 Indien Opdrachtgever en/of Client een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen één jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft/hebben gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

 

11       Annuleringsvoorwaarden

 

11.1 De Diensten worden geacht aan te vangen per de datum van acceptatie door Opdrachtnemer – hetgeen geschiedt door middel van ondertekening ervan – van de van Opdrachtnemer ontvangen offerte. Los hiervan kunnen partijen een andere aanvangsdatum overeenkomen, maar dan zal deze datum expliciet en afzonderlijk schriftelijk moeten worden overeengekomen door Partijen.


11.2 Voor zover niet anders bepaald, kan een Opdrachtgever de Overeenkomst tot 10 werkdagen voor aanvang van de overeengekomen Diensten zonder opgave van redenen kosteloos, schriftelijk annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, emaildatum of faxdatum.


11.3 Opdrachtgever is de volledige overeengekomen hoofdsom verschuldigd, indien hij na de in lid 2 bedoelde termijn van 10 werkdagen de Overeenkomst annuleert.

 

11.4 Annulering van een enkel coachgesprek door de Client dient – ongeacht de reden van annulering – tenminste 24 uur van tevoren te geschieden, waarbij de ontvangstbevestiging door de coach leidend is. Bij annulering binnen 24 uur zullen de betreffende kosten op het tegoed in mindering worden gebracht op het totaal aantal afgesproken begeleidingsuren of alsnog worden gefactureerd.

 

12       Beëindiging van de Overeenkomst

 

12.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van een door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.


12.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.


12.3 Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen, indien de andere partij in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

 

13       Geschillen

 

13.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.


13.2 Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever dan wel Client een geschil hebben voortvloeiend uit deze Overeenkomst, streven zij er naar eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation. Een mediator zal in onderling overleg worden aangewezen. De kosten van de mediator zullen bij helfte door partijen worden gedragen.


13.3 Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, zullen alle geschillen met betrekking tot deze Overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

 

14       Overige bepalingen

 

14.1 Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is meegedeeld, treedt een wijziging jegens de Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging door de Opdrachtnemer is medegedeeld.

Algemene Voorwaarden als pdf bestand