Gedragscode Van Ede & Partners

Gedragscode Van Ede & Partners

Algemeen 
1. Van Ede & Partners onderwerpt zich vrijwillig aan de in deze Gedragscode vastgestelde regels. Hetzelfde geldt voor het Privacyreglement en het Klachtenreglement. 
2. Het handelen van individuele medewerkers (in dienstverband of als opdrachtnemer) van Van Ede & Partners, wordt gezien als gedraging van Van Ede & Partners. 
3. Van Ede & Partners zal zich ten opzichte van medewerkers, cliënten, opdrachtgevers en andere ondernemingen in de branche aan de in Nederland geldende wet- en regelgeving houden. 
3. Van Ede & Partners zal bij de uitoefening van haar werkzaamheden de grootste zorgvuldigheid in acht nemen. 
4. Van Ede & Partners onthoudt zich van alles wat de reputatie, de belangen en de betrouwbaarheid van Van Ede & Partners, andere bureaus in de branche, opdrachtgevers, cliënten en derden kan schaden. 
5. Van Ede & Partners zal zich toeleggen op outplacement, loopbaanbegeleiding, coaching en organisatieontwikkeling en zal zich derhalve niet bezighouden met executive search, werving en selectie en dergelijke. 
6. Van Ede & Partners zal zich onthouden van het verlenen van managementadviezen voor zover deze direct of indirect zijn gericht op het verkrijgen van loopbaanbegeleidings- en outplacementopdrachten. 
7. Het is Van Ede & Partners niet geoorloofd voor outplacement een beloning in welke vorm dan ook aan te nemen van een ander dan haar opdrachtgever. Er zijn geen of er zullen geen direct of middellijk, op enigerlei wijze financiële verbindingen of financiële bijdragen aan personen, organisaties, bedrijven of daarmee gelieerde (rechts)personen zijn die direct of indirect invloed hebben op het gunnen van een opdracht. 

Vakbekwaamheid 
1. Van Ede & Partners ziet toe op de vakbekwaamheid van de organisatie en haar medewerkers. Iedereen die in opdracht werkt van Van Ede & Partners beschikt over de specifieke vakkennis die nodig is om de werkzaamheden overeenkomstig en ingevolge deze code en de kwaliteitseisen uit te voeren. 
2. Van Ede & Partners geeft aan medewerkers duidelijk inzicht in de eisen die aan hen worden gesteld. 
3. Van Ede & Partners en de medewerker stellen gezamenlijk doelen gericht op het behouden en vergroten van de vakbekwaamheid van de medewerker. 
4. Medewerkers zijn medeverantwoordelijk voor de realisatie van de doelen zoals bedoeld onder punt 3. 

Verhouding bureau - opdrachtgever 
1. Van Ede & Partners zal de opdracht eerst aanvaarden nadat de door het bureau te verrichten werkzaamheden en het daarvoor in rekening te brengen honorarium met de opdrachtgever overeengekomen zijn. 
2. Het honorarium en de onderliggende tariefstructuur worden op een duidelijke en transparante wijze aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt. 
3. Van Ede & Partners hanteert algemene voorwaarden die vóór opdrachtverlening ter hand worden gesteld aan de opdrachtgever. Van Ede & Partners zal de aan haar verstrekte opdracht tot loopbaanbegeleiding en outplacement zorgvuldig en overeenkomstig de daarop van toepassing zijnde rechtsverhouding uitvoeren. 
4. Van Ede & Partners vermijdt dat, in de relatie met de opdrachtgever, andere belangen dan die van de opdrachtuitvoering zelf een rol zullen spellen. Dit om de onafhankelijke positie ten opzichte van de opdrachtgever alsook die van de cliënt te kunnen waarborgen. Iedere schijn van belangenverstrengeling wordt vermeden. 
5. Van Ede & Partners zal alleen na toestemming van de cliënt de opdrachtgever kunnen inlichten over de door het bureau verrichte en te verrichten werkzaamheden. Dit is afhankelijk van de hierover gemaakte afspraken, waardoor de opdrachtgever inzicht kan verkrijgen in de formele voortgang van het loopbaanbegeleidings- en outplacementproces ten behoeve van de cliënt. Voor het inhoudelijke gelden steeds regels van privacy. 

Verhouding bureau - cliënt 
1. Van Ede & Partners zal de cliënt bij diens eerste contact met het bureau kenbaar maken dat het de cliënt te allen tijde vrijstaat de loopbaanbegeleiding of outplacementhulp te aanvaarden dan wel te weigeren, alsmede de loopbaanbegeleiding of outplacementhulp op ieder moment af te breken zonder restitutie van betaalde gelden naar cliënt dan wel naar opdrachtgever. 
2. Het belang van de cliënt, niet enig belang van Van Ede & Partners, is bepalend voor de wijze waarop Van Ede & Partners werkzaamheden verricht. Van Ede & Partners zal de door haar te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op een professionele wijze in samenspraak met de cliënt uitvoeren, waarbij vertrouwelijkheid wordt bewaakt en privacy wordt gerespecteerd. 
3. Indien en voor zover relevant zal Van Ede & Partners de cliënt verwijzen naar andere disciplines wanneer dit voor de belangen van de cliënt wenselijk is. 

Integriteit 
1. Van Ede & Partners handelt integer ten aanzien van zowel de opdrachtgever als de cliënt. 
2. Van Ede & Partners gaat vertrouwelijk om met gegevens van zowel de opdrachtgever als de cliënt. Dit geldt zowel voor de verhouding tussen de opdrachtgever en de cliënt, als richting derden. 

Geheimhouding en plicht tot vertrouwelijke behandeling 
1. Van Ede & Partners zal de informatie, verkregen van de opdrachtgever en/of cliënt, geheimhouden en van die informatie uitsluitend gebruikmaken voor zover de goede uitvoering van de haar opgedragen taak dat bepaaldelijk vereist en voor zover het gebruik daarvan niet uitdrukkelijk is ontzegd. Van Ede & Partners heeft een Privacyreglement dat op de website online is te raadplegen. 
2. Ook in de gevallen waarin Van Ede & Partners niet tot geheimhouding is verplicht, zal Van Ede & Partners de haar van de zijde van de opdrachtgever en/of cliënt ter kennis gekomen informatie als vertrouwelijk behandelen. 

Verhouding bureaus onderling binnen OI Global Partners 
1. De bij OI Global Partners aangesloten bureaus streven naar een onderlinge verhouding die berust op welwillendheid en vertrouwen, op vrij ondernemerschap en eerlijke concurrentie. 
2. Ontvangt Van Ede & Partners een opdracht tot loopbaanbegeleiding of outplacement van een opdrachtgever, welke opdracht bij een ander bureau in behandeling is, dan verleent Van Ede & Partners haar diensten niet dan na overleg en met toestemming van dat andere bureau. 


Naleving en klachten 
1. Van Ede & Partners heeft een Klachtenreglement dat op de website online is te raadplegen.

Gedragscode als pdf bestand